นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า

► นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า ◄   

1. สินค้าที่ซื้อสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับสินค้า

2. เงื่อนไขในการ เปลี่ยน - คืน สินค้า

2.1  สินค้าสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะเป็นสินค้าที่เสียจากโรงงาน คือ กล้องไม่ปกติ
2.2  สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่มีสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนใน Stock เท่านั้น
2.3  สินค้าที่เปลี่ยน หรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์  มีป้ายสินค้า บรรจุภัณฑ์ อยู่ในสภาพเดิมไม่เสียหาย
2.4  การส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ต้องส่งสินค้าพร้อมเอกสารดังนี้
       ► ใบรับสินค้า
       ► เอกสารชำระค่าสินค้า

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน

3.1  กรณีนำสินค้ามาเปลี่ยน - คืน ที่บริษัทจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
3.2  กรณีผู้ซื้อต้องการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อคืน  เปลี่ยน

4. ขั้นตอนการเปลี่ยน  คืนสินค้า

4.1  ช่องทางการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าสามารถทำได้โดย
    
   ►  ติดต่อทางบริษัทเพื่อ เปลี่ยน - คืน สินค้า
       ►  
ส่งอีเมล์แจ้งขอ เปลี่ยน -คืน สินค้าที่ info@sysgroup.co.th
       ►  
ติดต่อผ่าน Hot Line 02-426-7550-3 ต่อ 112

4.2  เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าจะตรวจสอบคุณภาพและแจ้งลูกค้ากลับภายใน 3  วันทำการ
4.3  
สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการเปลี่ยน-คืนได้ภายใน 7 วันทำการ

Visitors: 30,813